RÓŻNORODNOŚĆ PARTII I PROGRAMÓW

Podmioty te reprezentują różne, często sprzeczne ideologie i interesy, ale mają podobne dążenia: zdobycie władzy państwowej lub samorządo­wej, a przynajmniej wywieranie wpływu na jej sprawowanie. Podstawowym warunkiem realizacji tych dążeń jest uzyskanie dostępu do mediów i wyko­rzystanie ich do propagowania własnego programu czy kandydatów na wy­bieralne stanowiska. Miernikiem efektywności tych działań jest uzyskane poparcie, które… Czytaj więcej »

TRZECI SEKTOR

Te formy aktywności często nazywa się „trzecim sektorem” i zalicza do niego organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia oraz rozmaite porozumienia środowiskowe, które działają publicznie i w interesie publicznym, lecz nie z inicjatywy organów państwa czy partii politycznych, nie uzależniają też swojej działalności od działających dla zysku kapitali­stycznych przedsiębiorstw. Niektóre z organizacji zaliczanych do trzeciego sektora tworzą… Czytaj więcej »

WYŻSZA FORMA AKTYWIZACJI

W pierwszej kolejności media budzą zainteresowa­nie sprawami społecznymi i przyczyniają się do swobodnego kształtowania się i wyrażanie opinii publicznej, czyli publicznego wyrażania poglądów dotyczących kontrowersyjnych kwestii społecznych czy politycznych.Wyższą formą aktywizacji społeczeństwa przez media jest pobudzanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach i inicjatywach obywatelskich. W tym kontekście mówi się zwykle o społeczeństwie obywatelskim, który to ter­min oznacza… Czytaj więcej »

DEMOKRATYCZNY MECHANIZM

Pełnienie przez media roli pośrednika i inicjatora komunikacji między instytucjami systemu a obywatelami to uruchomienie jednego z najważniej­szych mechanizmów demokratycznych. Jego istnienie nie może być jednak celem samym w sobie, ma on służyć wspomaganiu innych, równie ważnych mechanizmów demokratycznych. Dopiero powiązanie mediów masowych z innymi mechanizmami demokratycznymi pozwala w pełni dostrzec rolę i zadania komunikowania… Czytaj więcej »

SPEŁNIENIE WARUNKÓW

Spełnienie wskazanych wyżej warunków umożliwia wykształcenie się podmiotów i mechanizmów tworzących i podtrzymujących ustrój demokra­cji liberalnej. Podmioty demokratycznych stosunków politycznych i spo­łecznych można podzielić na cztery zasadnicze kategorie: władze państwo­we i samorządowe, organizacje polityczne (partie polityczne, związki i or­ganizacje zawodowe, organizacje społeczne, grupy nacisku), obywatele (świadome swoich praw i tożsamości jednostki), media. Te ostatnie wystę­pują… Czytaj więcej »